ประกาศคัดเลือกซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ตีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (โดยวิธีคัดเลือก)